- سایت شخصی علی رضاقلی - http://www.rezagholi.ir -

نهادها در ایران، غارتی یا رقابتی

روزنامه شرق 1386

گفتگو با جامعه شناس علي رضاقلي

.

 بسياري علي رضاقلي را با کتاب هاي جامعه شناسي نخبه کشي و جامعه شناسي خودکامگي مي شناسند. جامعه شناسي نخبه کشي اينک به چاپ بيست و هفتم رسيده و جامعه شناسي خودکامگي در آستانه رسيدن به چاپ سيزدهم است. به زعم بسياري از طرفداران رضاقلي ويژگي بارز او اشراف بر تاريخ و ادبيات ايران است.  او خيل عظيمي از مباني نظري جامعه شناسي را با اکسير تاريخ درآميخته و به بياني علمي بومي ايجاد کرده است. او از معدود جامعه شناساني است که به اقتصاد راه پيدا کرده و از قضاي روزگار از لحاظ چهره و مباحثي که طرح مي کند به ديگر جامعه شناسي که اقتصاددان شد يعني تورشتاين وبلن شبيه است. او اينک پس از سال ها سکوت با ترکيب جامعه شناسي و اقتصاد به دنبال طرح مباحث نهادگرايانه و بومي کردن آنهاست

دانلود مقاله [1]