روزنامه شرق ۱۳۸۶

گفتگو با جامعه شناس علی رضاقلی

.

 بسیاری علی رضاقلی را با کتاب های جامعه شناسی نخبه کشی و جامعه شناسی خودکامگی می شناسند. جامعه شناسی نخبه کشی اینک به چاپ بیست و هفتم رسیده و جامعه شناسی خودکامگی در آستانه رسیدن به چاپ سیزدهم است. به زعم بسیاری از طرفداران رضاقلی ویژگی بارز او اشراف بر تاریخ و ادبیات ایران است.  او خیل عظیمی از مبانی نظری جامعه شناسی را با اکسیر تاریخ درآمیخته و به بیانی علمی بومی ایجاد کرده است. او از معدود جامعه شناسانی است که به اقتصاد راه پیدا کرده و از قضای روزگار از لحاظ چهره و مباحثی که طرح می کند به دیگر جامعه شناسی که اقتصاددان شد یعنی تورشتاین وبلن شبیه است. او اینک پس از سال ها سکوت با ترکیب جامعه شناسی و اقتصاد به دنبال طرح مباحث نهادگرایانه و بومی کردن آنهاست

دانلود مقاله