قبل از ورود در بحث هم باید اخلاق تعریف شود و هم فروپاشی و هم برآمدن و ارتفاع گرفتن اخلاق، و هم كاهش و افزایش هزینه‌‌های اقتصادی و سیاسی. محوری ترین اصطلاح بحث نورث، در كتاب ساختار و دگرگونی، بحث هزینه معاملات است، به ناچار این اصطلاح نیز باید تعریف شود. انسان با خرده عقلی كه دارد این نكته را فهمیده که به تنهایی نمی‌تواند زندگی كند و مجبور است، برای تأمین رفاه خود كه به سختی طالب آن است با دیگران زندگی كند و این زندگی با دیگران مستلزم روابط و داد و ستد است. این داد و ستد هم بسیار گسترده تر از آن است كه در مرحله نخست به نظر می رسد و تمامی ابعاد زندگی اجتماعی را در برمی گیرد. و صرفاً محدود به یك مبادله اقتصادی نمی شود كه معمولاً از آن خرید و فروش متبادر به ذهن می‌شود، یك سر طیف این مبادله ها و داد و ستد اقتصادی است و سر طیف دیگر آن هر عمل اجتماعی شده را در برمی‌گیرد یعنی هر عملی را كه شخص در جامعه انجام می‌دهد و بر روی واكنش دیگران نیز حسابی باز كرده است، بوق زدن اتومبیل را هم معنی دار می‌كند و عكس العمل افراد به آن عمل را نیز معنی دار می‌كند. هر جا كه فردی عملی را انجام می‌دهد كه در آن عمل واكنش و نگاه دیگران را به آن در نظر گرفته باشد یك مبادله است. به طور اخص آن قسمت از این مبادله ها كه مربوط به تولید، توزیع، مصرف می شوند نام مبادله اقتصادی به خود می گیرند، این تا اینجا.

 


[1] این تحلیل از جهت روش شناسی “نهادگرایانه” و متكی به آراء داگلاس نورث و عمدتاً بر دو كتاب ارزشمند او نهادها و تغییرات نهادی و عملكرد اقتصادی است با ترجمه محمدرضا معینی و ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی ترجمه غلامرضا آزاد برمكی اولی چاپ سازمان برنامه و بودجه و دومی چاپ نشر نی، البته توضیحات و اضافات تلاشی است برای روان كردن آن برای خواننده ایرانی است، و پاره ای جاها اضافاتی دارد كه بسط شرح نظر او است و نظر خودم ولی در هر صورت پاسخگوی همه استدالال‌‌ها خودم هستم. در ضمن این مقاله بازسازی شده نظرات اوست و در این دو کتاب نه چنین عنوانی وجود دارد و نه چنین پیکربندی از مطالب.

دانلود مقاله