فراز و فرود نظام سیاسی از منظر حکیم طوس | سرِ تختِ شاهان بپیچد سه کار | استاد علی رضاقلی این برنامه که در دو قسمت اپلود می شود، به تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگذار گردید. ایشان علاوه بر بازخوانی متن، با تکیه بر دستگاه نهادگرایی جدید، شاهنامه فردوسی را مورد بررسی و تحلیل قرار دادند.

قسمت اول

قسمت دوم