بسیاری علی رضاقلی را با کتاب های جامعه شناسی نخبه کشی و جامعه شناسی خودکامگی می شناسند. جامعه شناسی نخبه کشی اینک به چاپ بیست و هفتم رسیده و جامعه شناسی خودکامگی در آستانه رسیدن به چاپ سیزدهم است. به زعم بسیاری از طرفداران رضاقلی ویژگی بارز او اشراف بر تاریخ و ادبیات ایران است.  او خیل عظیمی از مبانی نظری جامعه شناسی را با اکسیر تاریخ درآمیخته و به بیانی علمی بومی ایجاد کرده است. او از معدود جامعه شناسانی است که به اقتصاد راه پیدا کرده و از قضای روزگار از لحاظ چهره و مباحثی که طرح می کند به دیگر جامعه شناسی که اقتصاددان شد یعنی تورشتاین وبلن شبیه است. او اینک پس از سال ها سکوت با ترکیب جامعه شناسی و اقتصاد به دنبال طرح مباحث نهادگرایانه و بومی کردن آنهاست

آقای رضاقلی شما بحثی را در مسائل ایران گشوده اید و اصرار دارید که الگوی غالب تعامل اقتصادی ایران الگوی به ارث رسیده از نهادی های غارتی است و کمتر سر سازگاری با الگوی رقابتی ای دارد که حاصل کار کشورهای توسعه یافته است و با اقتصاد «نئوکلاسیکی» قابل تبیین است. لطفاً بفرمایید که غارت یعنی چه و نهادهای غارتی یعنی چه؟ و پیوند این دو چگونه است؟

دانلود مصاحبه