- سایت شخصی علی رضاقلی - http://www.rezagholi.ir -

شرحی بر روحیه ایرانی از مهندس بازرگان و باب اول گلستان سعدی

مجله آئین 1388

تو مر خلق را پریشان برای چه می کنی؟

1-  دست کم در سطح نظری می‌توان درباره خلقیات و روحیه عمومی مردم و سپس تغییرات آن، یک توصیف و سپس دو سوال مطرح کرد. اول اینکه مردم یک سرزمین دارای چه خلقیاتی هستند؟ سختکوش اند؟ در مناسبات و مبادلات خود رعایت صداقت را می‌کنند؟ راستگو هستند؟ در مناسبات اجتماعی – سیاسی و اقتصادی آن ها دروغ و تزویر تا کجا جا دارد؟ اهل تقلب هستند؟ در دینداری پایبند هستند یا تظاهر می کنند؟ برای منافع ملی تلاش می کنند یا نه؟ قضا قدری و سهل انگار ند؟ اهل تولیدند یا اهل دلالی؟ تن به کار می دهند یا به کلفتی نان همراه با نازکی کار علاقه مند؟ ستم ستیز هستند  یا ستم پذیر؟ از این دست سوالات می توان بسیار مطرح کرد .

دانلود مقاله [1]