سؤال بسيار مهمي كه در اين مقاله تلاش شده پاسخی درخور برای آن ارائه گردد، اين است كه آيا مي‌توان از دل ميراث فرهنگي و ادبيات غني كشورمان راهي براي فهم ريشه‌های تاريخی عقب ماندگی و سازوكارهاي غلبه بر آن پيدا كرد؟

پاسخ مثبت به اين سؤال با تكيه بر الگوی نظری نهادگرایی و مفاهيم اساسی آن ارائه شده است.

اين مقاله، با رويكردي تاريخی – تحليلی چگونگی ريشه‌دار شدن وابستگی به مسير طی شده و تصلب ساختار نهادی كشورمان را با استفاده از تحليل‌های عميق اقتصادی – اجتماعی موجود در باب اول كتاب ارجمند گلستان سعدی مورد بررسی قرار داده است.

 


  • سوراخ كژدم نامی است كه سعدی برای دستگاه حكومتی انتخاب كرده است.
  • نسخه گلستان سعدی  (1349) به تصحيح و توضيح دكتر غلامحسين يوسفی، انتشارات خوارزمی

دانلود مقاله