اگر تاریخ نبود چه می­شد؟ حال که تاریخ دارند، این تاریخ در سرنوشت و آینده آنها چه تأثیری دارد؟ به بیان دیگر آیا تاریخ گذشته در زندگی امروز تأثیر دارد؟ در تصمیم­های امروز تأثیر دارد؟ و کارها و تصمیمات امروزی در فعالیت­های فردای ما مؤثر واقع می­شود؟ به بیان دیگر، گذشته امروز را مقید می­کند؟ و امروز و حال، آینده را مقید می­کند؟ اگر گذشته بر آینده تأثیر نداشته باشد به این معنی است که «حال» را می­توان هر گونه که می­خواهیم بسازیم و آیندگان می­توانند هر گونه که می­خواهند سرنوشت خود را تعیین کنند و سرنوشت آنها ربطی به گذشته­شان ندارد؟ و اگر گذشته بر حال و آینده تأثیر داشته باشد، بعضی گذشته­ها یا حداقل گذشته اکثر کشورهای دنیای سوم برای آنها دردسرساز می­شود، از هر جهت، به ویژه از جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی که کم و بیش همگی آنها، به جستجوی آن هستند.

دانلود مقاله