به نظر مي‌رسد دو پرسش اساسی درباره توسعه اجتماعی، اقتصادی و سياسی مي‌توان مطرح كرد؛ نخست اینكه با وجود تفاوت جدی در سطح توسعه در ايران نسبت به كشورهای توسعه‌ یافته، چه چيزی اين سطح تفاوت را تعیین مي‌كند و عوامل تعیین اين تفاوت چه هستند و از كجا سرچشمه می گیرند؟ دوم اینكه، چگونه عملكرد ضعیف نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سياسی را تفسیر يا تبیین كنیم؟ با توجه به این‌كه پذيرفته شده انسان‌ها خرده‌عقلی دارند و بد و خوب و عملكرد ضعیف و قوی و كاركرد كارآمد و ناكارآمد را تشخیص مي‌دهند و ذاتاً اهل رقابت هستند و رقابت در عرصه‌های رقابتی نهادها و سازمان‌های ضعیف را ‌بايد حذف كند و نهادهای كارآمد و با عملكرد قوی را تقويت نماید، (منظور از كارآمد شرايطی است كه در آن نتایج عملكرد به سمت توسعه و پيشرفت حركت كند)؛ چرا در عمل شاهد چنین چيزی نيستیم؟

دانلود مقاله