روزنامه شرق، سه شنبه 31 تیر 1393

به راستی نقش آب در تمدن گذشته ایران چه بوده است؟ و قیود زیست محیطی چه تنگناهایی برای زیست محیط اجتماعی – انسانی به وجود آورده است؟ و با پیدایش منابع نفتی و درآمد ناشی از آن چه فاجعه ای برای زیست محیط انسانی از نظر جمعیت و منابع آبی به وجود آمده است؟ و در آینده با چه مشکلی روبرو خواهیم بود؟ این بررسی پاسخی کوتاه به این سوالات است. ایران عمدتاً دارای دو گونه زیست محیط و دوگونه زندگی و دوگونه نهادسازی و دارای دوگونه سازمان های برآمده از نهادها بوده است. یک نوع ویژگی های زیست محیط داخل فلات ایران است که تمدن خاصی را شکل داده است و نوع دیگر اوصاف زیست محیطی زاگرس و زیست محیط های مشابه آن است که نوع دیگر از زندگی و نهادها و سازمان ها را شکل داده است و این هر دو نشان داده اند که چه توانایی هایی دارند و در طول تاریخ چه کرده اند و یک نکته ی مهم هم همسایه های ایران در آسیای میانه و شبه جزیره عربستان بوده اند که اینها نیز در مجموع تاثیر چشمگیری بر تمدن فلات ایران داشته اند. محصول این حرکت تاریخی به هر دلیل و علت که بود توقف بسط تمدن در این منطقه بود و در قرون اخیر به شدت متاثر از تمدن صنعتی غرب شد.

دانلود مقاله