اشـاره

نام دكتر علی رضاقلی در ایران بیشتر با دو كتاب: “جامعه‌شناسی خودكامگی” و “جامعه‌شناسی نخبه‌كشی”، و تعداد معدودی مقاله در فضای علمی-فرهنگی ایران مطرح شد. این دو كتاب سهمی تعیین كننده در بیداری نسل جوانی داشتند كه به یك سؤال مزمن می‌اندیشید و پاسخ‌های مطرح شده قانع‌اش نمی‌كرد: “دلیل توسعه نیافتگی تاریخی ما چیست؟” البته پاسخ‌های دكتر رضاقلی در این زمینه حرف آخر نیست، اما در ریشه یابی تاریخی این توسعه نیافتگی، رضاقلی بیش از همه عوامل و شاخص‌های ریشه دار فرهنگی را برمی شمارد.

در این شماره بر آن شدیم تا آخرین تأملات ایشان را در زمینة مسائل فرهنگی ایران در اختیار مخاطبان فرهیختة فصلنامه برگ فرهنگ قرار دهیم. از ایشان وقت گفت وگو خواستیم و پرسش‌هایی را از باب نمونه ارسال كردیم. مدتی گذشت، دكتر رضاقلی خود تماس گرفت و گفت كه ترجیح داده است در برابر آن پرسش با فراغ بال بیشتری تأمل كند و بنویسد، تا آن كه در قالب یك گفت و گو، كه طبیعتاً می‌بایست به طور فشرده و در زمانی اندك برگزار شود، مطالب را ارائه كند. از لطف ایشان سپاسگزاریم و توجه مخاطبان را به این پرسش و پاسخ جلب می‌كنیم.

دانلود پرسش و پاسخ